INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
1. ÚVOD

Slezská nemocnice v Opavě, p. o., správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „nemocnice“), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat uchazeče o zaměstnání, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Nemocnice je povinna informovat uchazeče o zaměstnání na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení, GDPR“).

Tyto informace jsou dostupné také v písemné formě u vedoucích pracovníků a u pověřence pro ochranu osobních údajů. Písemná forma tohoto dokumentu neobsahuje informace v plném rozsahu, ten je dostupný pouze na internetových stránkách nemocnice.

2. INFORMACE O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A NAKLÁDÁNÍ S NIMI

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Olomoucká 470/86
Předměstí
746 01 Opava

Statutární zástupce správce

Ing. Siebert Karel, MBA
ředitel nemocnice

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

+420 553 766 102
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pojmy

Osobní údaje (dále jen OÚ) = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor

Zpracování OÚ = jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, přizpůsobení, vyhledání, nahlédnutí...

Správce OÚ = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Subjekt OÚ = identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (osoba, ke které se osobní údaje vztahují).

Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje nemocnicí zpracovávány

Účelem, tj. důvody, proč nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

• Zajištění výběrových řízení na volná pracovní místa
• Kamerový systém.

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,
• provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Oprávněné zájmy nemocnice nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

Nemocnice provozuje kamerový systém. Důvodem provozování kamerového systému je oprávněný zájem nemocnice (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) na ochranu majetku nemocnice:

• zajištění sledování bezpečného přístupu a pohybu v prostorách chodeb a čekáren centrálního příjmu,
• ochrana majetku a bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob, zvláště ve večerních a nočních provozních hodinách,
• zajištění důkazu pro případ bezpečnostního incidentu nebo protiprávního jednání.

Nemocnice provozuje kamerový systém takovým způsobem, aby byly zásahy do Vašich práv, zejména do Vašeho práva na soukromí, co nejmenší. Záznamy z kamerových systémů jsou proto uchovávány pouze po dobu 5 dnů od jejich pořízení a následně jsou automaticky smazány; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, nemocnice je sama nezveřejňuje.

Přehled umístění kamer se záznamem i bez záznamu je k nahlédnutí u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Další oprávněné zájmy nemocnice

Zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu během výběrového řízení.
Následné uchování životopisu pro případ, že se pracovní pozice opět uvolní.

Kategorie dotčených osobních údajů

V případech, kdy nemocnice osobní údaje nezískává pouze od pacientů samotných, ale rovněž od jiných osob (zejména v rámci lékařské dokumentace převzaté od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, v rámci žádanek o vyšetření apod.), nemocnice zpracovává následující kategorie osobních údajů:

• identifikační údaje,
• adresní údaje,
• popisné údaje,
• fotografie.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje se po uzavření pracovní smlouvy stanou součástí osobního spisu přijatého uchazeče. Informace o jejich uchování jsou pak součástí informací o zpracování osobních údajů pro zaměstnance, které uchazeč při uzavírání smlouvy se SNO obdrží.

V případě neúspěšných uchazečů si nemocnice životopis ponechá uložen po dobu nejdéle 90 dnů od vyrozumnění uchazeče o výsledku výběrového řízení za účelem oslovit neúspěšného uchazeče v případě, že se zmíněné (či jiné) pracovní místo opět uvolní. V případě udělení souhlasu uchazeče se zpracováním osobních údajů v rámci vypsaného výběrového řízení budou osobní údaje uchazeče uloženy do uplynututí doby platnosti uděleného souhlasu nebo do jeho odvolání za účelem oslovit tohoto uchazeče v případě, že se zmíněné (či jiné) pracovní místo opět uvolní. Souhlas uchazeč uděluje na dobu nejdéle 1 roku.

3. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako uchazeč o zaměstnání máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v článku 4.

• Máte právo požadovat od nemocnice přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, a máte právo na jejich opravu.

  Máte právo získat od nemocnice potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.

  Požádáte-li o zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí. Podrobnosti uplatnění Vašich práv naleznete níže.

• Máte právo na omezení zpracování a to v následujících případech:

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohla nemocnice přesnost osobních údajů ověřit. (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu);

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo něj požadujete jen omezení jejich použití;

c) nemocnice již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

• Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají v případě, že:

a) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy oddůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí - zákonodárné, výkonné, soudní), nebo

b) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy oddůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nemocnice nebo třetí strany; oprávněným zájmem odůvodňuje nemocnice provozování kamerového systému.

   • oprávněným zájmem odůvodňuje nemocnice provozování kamerového systému, dále

   • zpracování osobních údajů v průběhu výběrového řízení a

   • uchování životopisů po dobu jednoho roku od skončení výběrového řízení.

• Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a neexitují žádné převažujícíc oprávněné důvody pro zpracování a také v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje:

právo na přenositelnost údajů
  Důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje nemocnice nezpracovává pouze automatizovaně.

4. JAK MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA UVEDENÁ V ČLÁNKU 3?

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

a) Písemně dopisem zaslaným na adresu nemocnice (uvedena výše), na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“.

   • Upozorňujeme, že z důvodu ochrany osobních údajů musí být v žádosti úředně ověřený podpis subjektu údajů.

   • V případě, že uplatňujete práva za jinou osobu, musí žádost obsahovat úředně ověřenou plnou moc této osoby.

b) Osobně u Pověřence pro ochranu osobních údajů (v době jeho nepřítomnosti na sekretariátu nemocnice).

   • Zde budete z důvodu ochrany osobních údajů vyzváni k předložení dokladu totožnosti.

c) Zasláním datové zprávy do datové schránky nemocnice.

d) Elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   • Takovýto e-mail musí obsahovat elektronický podpis.

Obsah žádosti na uplatnění práv

Ve své žádosti, prosím, uveďte následující:
• svoji totožnost;
• specifikujte, jaké právo uplatňujete;
• v případě, že žádáte o kopii osobních údajů, specifikujte co nejpřesněji, o které údaje žádáte;
• uveďte, na jakou adresu si přejete odpovědět;

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, která jsou doručena jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Práva dle čl. 3 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.

Z důvodu ochrany osobních údajů nedoporučujeme pro sdělování osobních údajů využívat nezabezpečeného (nezašifrovaného) emailu - osobní údaje by mohly být zneužity zvenčí.


Web od Linelab.