Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům Slezské nemocnice Opava a osobám, které se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti Slezské nemocnice Opava, p.o., dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti.

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, informuje, ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen jako „zákon“), o tom, že osoby, které pro ni vykonávají nebo vykonávali práci, jsou oprávněny učinit oznámení o možném protiprávním jednání, a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě PhDr. Petru Častulíkovi následujícím způsobem:

a) písemně v elektronické podobě na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
b) ústně na telefonním čísle 777 956 871,
c) osobně po dohodě s příslušnou osobou (v tomto případě musí příslušná osoba oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

Kontaktovat příslušnou osobu lze dle písm. a) nebo písm. b).

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedinosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, orgánů státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů veřejné správy dle jejich působnosti.

 

Informace před podáním oznámení

Jaké povinnosti má oznamovatel?  

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. 

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. 

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Jaké protiprávní jednání lze ohlásit?

Ve veřejném prostoru se velmi často hovoří o „oznamování korupce“, ale jedná se o fakticky velmi nepřesné zúžení oblasti, kterých se oznámení oproti právním jednání může týkat a u nichž je jejich oznamovatelům dle Směrnice poskytována ochrana.

Směrnice pro tento účel uvádí tyto oblasti jednání:

 1. mají znaky trestného činu,
 2. mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušují zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušují jiný právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních
 • produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů Z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo,
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Poznámka: 

Oznámení skutečnosti, které by se netýkali jedné z těchto uvedených oblastí, lze oznámit v případě podezření na spáchání trestného činu oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení.

 

Ochrana oznamovatele

Na jakém právním základě je oznamovatelům poskytována ochrana a čeho by se oznámení měla týkat?   

Ochrana oznamovatelů je s účinností od 17.12.2021 poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie.

Tato Směrnice rámcově vymezuje také oblasti, s nimiž oznamované protiprávní jednání musí souviset. Přepokládá se, že Parlamentu ČR bude předložen návrh zákona, který ochranu oznamovatelů detailněji vymezí.

Kdo je oznamovatel a komu je poskytována ochrana?

Ochrana není omezena pouze na oznamovatele, kteří získali informace pro podání oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, ale také na osoby samostatně výdělečně činné, společníky, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníky, stážisty a osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které oznámení umožnily nebo usnadnily a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny v pracovním kontextu. V tomto směru tedy návrh zákona o ochraně oznamovatelů ochranu oproti Směrnici nijak nerozšiřuje.

Jak je chráněna identita oznamovatele? 

Do ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům tzv. příslušným osobám kteří mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.   

Ochrana oznamovatelů korupce před odvetnými opatřeními. 

Právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání, a naopak chrání oznamovatele. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatření  vůči oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.


Web od Linelab.